Cung cấp tủ điện hạ áp trọn bộ, cầu chì tự rơi, chống sét van và sứ trung áp các loại

Cung cấp tủ điện hạ áp trọn bộ, cầu chì tự rơi, chống sét van và sứ trung áp các loại

04
04/2008-05/2008
01 tháng
Giá gói thầu:
 • 243.698.121 (VND)
 • KHCB của Công ty
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Theo đơn giá