Xây mới 3 trạm thuỷ điện nhỏ Pa Ủ, Thu Lũm, Mù Cả

Xây mới 3 trạm thuỷ điện nhỏ Pa Ủ, Thu Lũm, Mù Cả

CR3680VN/WC/RARE1.1
Tháng 4-5 năm 2008
540 ngày
Giá gói thầu:
 • 16.640.000.000 (VND)
 • IDA
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * EPC
  Theo đơn giá