Gói thầu số 31 “Trang thiết bị chuyển mạch nhằm thiết lập mạng MAN HCMPC” (Hồ sơ số 34)

Gói thầu số 31 “Trang thiết bị chuyển mạch nhằm thiết lập mạng MAN HCMPC” (Hồ sơ số 34)

01
04/2008 – 05/2008
105 ngày
Giá gói thầu:
 • 5.701.782.830 (VND)
 • KHCB của Công ty Điện lực TP. Hồ Chí Minh
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Trọn gói
  Thông báo mời thầu