Nhà làm việc; Hội trường; Nhà xe 2 bánh CBCNV, cổng hàng rào, sân đường; San nền Phòng Nông nghiệp huyện Cai Lậy

Nhà làm việc; Hội trường; Nhà xe 2 bánh CBCNV, cổng hàng rào, sân đường; San nền Phòng Nông nghiệp huyện Cai Lậy

01
Tháng 4/2008
200 ngày
Giá gói thầu:
 • 2.350.200.000 (VND)
 • Vốn ngân sách
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Theo đơn giá
  Thông báo mời thầu