Gói thầu số 35 “Máy biến áp 63MVA – 110/22-15kV” (HSMT số 38)

Gói thầu số 35 “Máy biến áp 63MVA – 110/22-15kV” (HSMT số 38)

01
04/2008 – 06/2008
120 ngày
Giá gói thầu:
 • 23.206.931.854 (VND)
 • KHCB của Công ty Điện lực TP. Hồ Chí Minh
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Trọn gói
  Thông báo mời thầu