Chi phí lập HSMT và đánh giá HSDT

Chi phí lập HSMT và đánh giá HSDT

1
Quý I/2008
Từ lúc ký hợp đồng đến khi có QĐ phê duyệt KQĐT
Giá gói thầu:
 • 4.920.447 (VND)
 • Ngân sách quận
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Hai túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Theo đơn giá