Chi phí mua sắm trang thiết bị

Chi phí mua sắm trang thiết bị

5
Quý I/2008
90 ngày
Giá gói thầu:
 • 1.914.571.000 (VND)
 • Ngân sách quận
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Trọn gói