Gói số 1-XDCB: Cung cấp trụ BTLT

Gói số 1-XDCB: Cung cấp trụ BTLT

Gói thầu số 1-XDCB
Từ tháng 4/2008 đến tháng 6/2008
60 ngày
Giá gói thầu:
 • 3588880165 (VND)
 • Vốn của tập đoàn Điện lực Việt Nam
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Theo đơn giá
  Thông báo mời thầu