Thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công

Thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công

03
Năm 2007-7008
07 ngày
Giá gói thầu:
 • 12.275.831 (VND)
 • Vốn tự có
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm