Tư vấn lựa chọn nhà thầu thi công xây dựng

Tư vấn lựa chọn nhà thầu thi công xây dựng

05
Quý II/2008
45 ngày
Giá gói thầu:
 • 22.161.106 (VND)
 • Vốn tự có
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm