Giám sát thi công xây dựng

Giám sát thi công xây dựng

06
Quý II+III/2008
120 ngày
Giá gói thầu:
 • 154.804.696 (VND)
 • Vốn tự có
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm