Thi công xây dựng công trình

Thi công xây dựng công trình

10
Quý II+III/2008
120 ngày
Giá gói thầu:
 • 6.525.163.281 (VND)
 • Vốn tự có
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Theo đơn giá