Tư vấn lập HSMT, phân tích đánh giá HSDT

Tư vấn lập HSMT, phân tích đánh giá HSDT

1
quý II năm 2008
từ ngày ký HĐ đến khi có QĐ phê duyệt kết quả đấu thầu
Giá gói thầu:
 • 16.067.620 (VND)
 • Vốn ngân sách
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm