Khảo sát, lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và tổng dự toán

Khảo sát, lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và tổng dự toán

01
Quý II/2008
Thời gian thực hiện hợp đồng: 45 ngày
Giá gói thầu:
 • 498.648.000 (VND)
 • Trái phiếu Chính phủ
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Theo đơn giá