Tư vấn đấu thầu các gói thầu giám sát công trình và các gói thầu thi công xây dựng công trình

Tư vấn đấu thầu các gói thầu giám sát công trình và các gói thầu thi công xây dựng công trình

01
Quý II/2008
Từ khi ký kết hợp đồng đến khi có Quyết định phê duyệt kết quả trúng thầu của tất cả các gói thầu
Giá gói thầu:
 • 50.543.000 (VND)
 • Trái phiếu Chính phủ
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm