Tư vấn giám sát thi công xây dựng toàn bộ công trình

Tư vấn giám sát thi công xây dựng toàn bộ công trình

01
Quý III-IV/2008
Từ khi khởi công xây dựng đến khi nghiệm thu hoàn thành toàn bộ công trình để đưa vào sử dụng
Giá gói thầu:
 • 678.487.000 (VND)
 • Trái phiếu Chính phủ
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Hai túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm