Thi công xây dựng nền, mặt đường và các công trình trên đường đoạn từ Km4+000 đến Km5+945,50

Thi công xây dựng nền, mặt đường và các công trình trên đường đoạn từ Km4+000 đến Km5+945,50

01
Quý III- IV/2008
300 ngày
Giá gói thầu:
 • 8.435.694.000 (VND)
 • Trái phiếu Chính phủ
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Theo đơn giá