Thi công xây dựng nền, mặt đường và các công trình trên đường đoạn từ Km5+945,50 đến Km7+000

Thi công xây dựng nền, mặt đường và các công trình trên đường đoạn từ Km5+945,50 đến Km7+000

01
Quý III – IV/2008
300 ngày
Giá gói thầu:
 • 10.044.561.000 (VND)
 • Trái phiếu Chính phủ
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Theo đơn giá