Thi công xây dựng nền, mặt đường và các công trình trên đường đoạn từ Km7+000 đến Km8+000

Thi công xây dựng nền, mặt đường và các công trình trên đường đoạn từ Km7+000 đến Km8+000

01
Quý III- IV/2008
300 ngày
Giá gói thầu:
 • 10.257.089.000 (VND)
 • Trái phiếu Chính phủ
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Theo đơn giá