Khảo sát, lập phương án kỹ thuật khảo sát và dự toán công tác rà phá bom mìn, vật nổ

Khảo sát, lập phương án kỹ thuật khảo sát và dự toán công tác rà phá bom mìn, vật nổ

01
Quý II/2008
30 ngày
Giá gói thầu:
 • 50.000.000 (VND)
 • Trái phiếu Chính phủ
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Trọn gói