Thi công rà phá bom mìn, vật nổ

Thi công rà phá bom mìn, vật nổ

01
Quý II/2008
60 ngày
Giá gói thầu:
 • 950.000.000 (VND)
 • Trái phiếu Chính phủ
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Theo đơn giá