Kiểm toán công trình

Kiểm toán công trình

01
Quý III- IV/2009
60 ngày
Giá gói thầu:
 • 100.350.000 (VND)
 • Trái phiếu Chính phủ
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm