Phụ kiện cáp quang

Phụ kiện cáp quang

01
Từ tháng 04/2008 đến tháng 05/2008
90 ngày
Giá gói thầu:
 • 156.766.740 (VND)
 • KHCB của Công ty Điện lực TP. Hồ Chí Minh
  * Chào hàng cạnh tranh
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Theo đơn giá