Tư vấn khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công và lập tổng dự toán

Tư vấn khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công và lập tổng dự toán

01
04/2008-05/2008
90
Giá gói thầu:
 • 3.108.947.114 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Có sơ tuyển
  Hai túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm