Thông báo mời thầu gói thầu: Toàn bộ phần xây lắp – điện – nước còn lại của dự án (trừ móng, bệ đặt tượng). Khu tưởng niệm anh hùng dân tộc Quang Trung tại núi Bân, TP Huế (GĐ1)

Thông báo mời thầu gói thầu: Toàn bộ phần xây lắp – điện – nước còn lại của dự án (trừ móng, bệ đặt tượng). Khu tưởng niệm anh hùng dân tộc Quang Trung tại núi Bân, TP Huế (GĐ1)

Tên dự án:Khu tưởng niệm anh hùng dân tộc Quang Trung tại núi Bân, TP Huế (GĐ1)
Tên gói thầu:Toàn bộ phần xây lắp – điện – nước còn lại của dự án (trừ móng, bệ đặt tượng)
Nguồn vốn:Vốn Ngân sách tỉnh
Hình thức lựa chọn nhà thầu:Đấu thầu rộng rãi ; Trong nước; Không sơ tuyển
Phương thức đấu thầu:Một túi hồ sơ
Phương thức hợp đồng:Theo đơn giá
Chỉ dẫn đối với nhà thầu:
Ban QLDACCTXD TP Huế – địa chỉ: 01 Nguyễn Huệ, TP Huế; Số điện thoại: 054.846791; Fax: 054.823626
14/03/2008 đến 29/03/2008
1000000 (VND)
29/03/2008 14:00
29/03/2008 14:00