Cung cấp MBA các loại

Cung cấp MBA các loại

01
Tháng 2 đến tháng 3 năm 2008
3.5 tháng
Giá gói thầu:
 • 8347901781 (VND)
 • KHCB của Công ty
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Theo đơn giá