Thông báo mời thầu gói thầu: Mua modem ADSL

Thông báo mời thầu gói thầu: Mua modem ADSL

Tên dự án:mua modem ADSL
Tên gói thầu:Mua modem ADSL
Nguồn vốn:Vốn khác của doanh nghiệp
Hình thức lựa chọn nhà thầu:Đấu thầu rộng rãi ; Trong nước; Không sơ tuyển
Phương thức đấu thầu:Một túi hồ sơ
Phương thức hợp đồng:Trọn gói
Chỉ dẫn đối với nhà thầu:
Phòng ĐT-XDCB, Viễn Thông Bình Thuận, Số 02 Lê Hông Phong, Phan Thiết, Bình Thuận, Điện Thoại: 062 832300, Fax: 062 832123
13/03/2008 đến 28/03/2008
300000 (VND)
28/03/2008 08:00
28/03/2008 08:00