thi công xây lắp trạm biến áp

thi công xây lắp trạm biến áp

06
tháng 4 năm 2008
4 tháng
Giá gói thầu:
 • 1243446824 (VND)
 • KHCB của Công ty
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Theo đơn giá