Cung cấp, lắp đặt hệ thống thông tin và SCADA, TNHC

Cung cấp, lắp đặt hệ thống thông tin và SCADA, TNHC

07
tháng 4 năm 2008
4 tháng
Giá gói thầu:
 • 640342574 (VND)
 • KHCB của Công ty
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Theo đơn giá