Gói thầu số 02

Gói thầu số 02

05
4/2008-5/2008
270 ngày
Giá gói thầu:
 • 6.586.258.882 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Theo đơn giá
  Thông báo mời thầu