Cung cấp cột BTLT các loại

Cung cấp cột BTLT các loại

01
4/2008-5/2008
04 tuần
Giá gói thầu:
 • 116.549.087 (VND)
 • KHCB của Công ty
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Trọn gói