Cung cấp máy biến áp các loại

Cung cấp máy biến áp các loại

02
04/2008-05/2008
04 tuần
Giá gói thầu:
 • 1.239.365.937 (VND)
 • KHCB của Công ty
  * Chào hàng cạnh tranh
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Trọn gói
  Thông báo mời thầu