Mua sắm cáp quang và phụ kiện

Mua sắm cáp quang và phụ kiện

01
5/2008
3 tháng
Giá gói thầu:
 • 2.043.695.000 (VND)
 • 804.710.000 (VND)
 • 1.650.319.000 (VND)
 • 436.123.800 (VND)
 • 1.321.159.000 (VND)
 • Vốn tái đầu tư của Công ty
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Trọn gói