Mua sắm tủ hạ thế

Mua sắm tủ hạ thế

Gói thầu 3
Tháng 5 năm 2008
60 ngày
Giá gói thầu:
 • 741.917.000 (VND)
 • Vốn đầu tư xây dựng của Công ty
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Mua sắm hàng hóa
  Trọn gói