Đầu tư Website

Đầu tư Website

1
Quý 2 và quý 3 năm 2008
3 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực
Giá gói thầu:
 • 68000000 (VND)
 • KHCB của Công ty
  * Chào hàng cạnh tranh
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Trọn gói
  Thông báo mời thầu