Xây dựng nền mặt đường, hệ thống thoát nước và san nền công trình Điểm tái định cư Tam Hoà

Xây dựng nền mặt đường, hệ thống thoát nước và san nền công trình Điểm tái định cư Tam Hoà

01
Tháng 4 đến tháng 5 năm 2008
45 ngày
Giá gói thầu:
 • 3696196990 (VND)
 • Vốn ngân sách
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Xây lắp
  Theo đơn giá
  Thông báo mời thầu