Xây dựng công trình

Xây dựng công trình

01
Tháng 4-5/2008
15 tháng
Giá gói thầu:
 • 16.671.800.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Theo đơn giá