San lấp – Ổn định mặt bằng (Hợp đồng 1000B)

San lấp – Ổn định mặt bằng (Hợp đồng 1000B)

2
quý 1 năm 2008
Quý 2/2008 – Quý 2/2009
Giá gói thầu:
 • 28.686.000 (USD)
 • Vốn tự có và vốn vay tín dụng
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Quốc tế
  * Có sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Trọn gói