Thi công cầu tàu, bến xà lan và nạo vét

Thi công cầu tàu, bến xà lan và nạo vét

3
quý 3 năm 2008
Quý 3/2008 – Quý 4/2010
Giá gói thầu:
 • 44.595.000 (USD)
 • Vốn tự có và vốn vay tín dụng
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Quốc tế
  * Có sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Trọn gói
  Thông báo mời sơ tuyển

  (Nguồn: Bộ Kế hoạch & Đầu tư)