Cung cấp 6 cần cẩu bờ chuyên dụng bốc dỡ container

Cung cấp 6 cần cẩu bờ chuyên dụng bốc dỡ container

5
quý 3 năm 2008
Quý 3/2008 – Quý 2/2010
Giá gói thầu:
 • 42.000.000 (USD)
 • Vốn tự có và vốn vay tín dụng
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Quốc tế
  * Có sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Trọn gói

  (Nguồn: Bộ Kế hoạch & Đầu tư)