Cung cấp hệ thống IT toàn cảng (bao gồm phần cứng và phần mềm)

Cung cấp hệ thống IT toàn cảng (bao gồm phần cứng và phần mềm)

8
quý 2 năm 2009
Quý 2/2009 – Quý 2/2010
Giá gói thầu:
 • 3.500.000 (USD)
 • Vốn tự có và vốn vay tín dụng
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Quốc tế
  * Có sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Trọn gói