Bảo hiểm công trình

Bảo hiểm công trình

03
Quý II – 2008
8 tháng
Giá gói thầu:
 • 18.179.134 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm