Tư vấn lập khảo sát, TKBVTC-TDT

Tư vấn lập khảo sát, TKBVTC-TDT

TV 01-BG
Từ 01/2008 đến 4/2008
90 ngày
Giá gói thầu:
 • 492.000.000 (VND)
 • WB
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Hai túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Theo đơn giá