Cung cấp dây dẫn trung thế

Cung cấp dây dẫn trung thế

TB 01-BG
Từ tháng 3/2008 đến 6/2008
120 ngày
Giá gói thầu:
 • 1.506.000.000 (VND)
 • WB
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Quốc tế
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Trọn gói