Cung cấp thiết bị bảo vệ và đóng cắt trung thế

Cung cấp thiết bị bảo vệ và đóng cắt trung thế

TB 03-BG
Từ 3/2008 đến 6/2008
120 ngày
Giá gói thầu:
 • 940.000.000 (VND)
 • WB
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Quốc tế
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Trọn gói