Cung cấp tủ hạ thế

Cung cấp tủ hạ thế

TB 04-BG
Từ 3/2008 đến 6/2008
120 ngày
Giá gói thầu:
 • 900.000.000 (VND)
 • WB
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Quốc tế
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Trọn gói