Xây lắp lưới điện TANT huyện Hiệp Hoà, Tân Yên

Xây lắp lưới điện TANT huyện Hiệp Hoà, Tân Yên

XL 03-BG
Từ 5/2008 đến 9/2008
150 ngày
Giá gói thầu:
 • 3.709.000.000 (VND)
 • WB
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Trọn gói