Cung cấp cáp công tơ các loại

Cung cấp cáp công tơ các loại

01
Đăng báo mời thầu : ngày 28-29/04/2008. Phát hành HSMT từ 8h 00 ngày 09/05/2008. thời điểm đóng thầu : 8h 00 ngày 26/05/2008, HSDT mờ công khai vào lúc 9h 00 ngày 26/05/2008
Tháng 06-2008
Giá gói thầu:
 • 6016150000 (VND)
 • Vốn khác của doanh nghiệp
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Trọn gói