Xây lắp cọc đại trà

Xây lắp cọc đại trà

03
từ 15/3/2008 đến 15/5/2008
60 ngày
Giá gói thầu:
 • 8465044312 (VND)
 • Vốn tự có và vốn vay tín dụng
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Theo đơn giá

  (Nguồn: Bộ Kế hoạch & Đầu tư)