Tư vấn lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu

Tư vấn lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu

01
từ 6/3/2008 đến 10/3/2008
450 ngày
Giá gói thầu:
 • 98208774 (VND)
 • Vốn tự có và vốn vay tín dụng
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm

  (Nguồn: Bộ Kế hoạch & Đầu tư)